Ферми План на Максуел-Кремона

Ферми План на Максуел-Кремона

Ферми План на Максуел-Кремона

Ставнопрътовите конструкции наричани още ферми, се използват широко в практиката при изграждане на мостове, кранове, покриви, самолети, стълбове, антени и др. Тези констртукции предлагат високи якостни показатели при незначителен разход на материал и тегло на съоръженията. Характерно за фермите е наличието само на натоварване единствено във възлите (ставните връзки между отделните пръти). Последното е условна теоретична постановка, тъй като прътите най-малко имат собствено тегло, което на практика е разпределен товар приложен към дължината им. При това положение конструкцията в прътите освен нормални ще се предизвикват и напречни усилия и огъващи моменти. Напреженията предизвикани от последните обаче са незначителни в сравнение с тези от напречните сили и с цел опростяване на изчисленията се пренебрегван. Собственото тегло на конструкцията обаче се отчита като разпределен възлов товар.

Ферми План на Максуел-Кремона

Всяка ферма може да се разглежда като система от стави. Всяка става се намират в равновесие под действието на възловите товари и на прътовите сили. С други думи за всеки възел може да се изчертае затворен силов многоъгълник. Последното лежи в основата на графичния метод на Максуел-Кремона. Това графично представяне е аналог на аналитичното решение чрез изрязване на възлите.

Ферми План на Максуел-Кремона. Същност.

Планът на Кремона се основава на графичното разлагане на сила по две известни направления. Той се свежда до последователното изчертаване на затворени силови многоъгълници. За целта се започва с възел, в който имаме най-много две неизвестни усилия. Аналогията със съответния аналитичен метод чрез изрязване на възлите е очевидна. Изборът на следващ възел за изчертаване на силов многоъгълник е подчинено също на горната предпоставка. Построението на плана на Кремона започва с изчертаване на силовия многоъгълник на вънщните сили. Останалите построения извършваме върху вече изчертания силов план. За подобряване четимостта на графичния план на Максуел-Кремона е добре усилията да се изчертават с различни цветове.

Консултации при изработването на курсови задачи по строителна статика, механика и съпромат. Можете да се свържете с нас на посочения телефон или контактна форма.

За повече информация посетете Facebook или Учебен Център – GoEdu.