Диаграми на разрезни усилия

Диаграми на разрезни усилия

Диаграми на разрезни усилия

Бързото изчертаване на диаграмите на разрезните усилия

По-бързо изчертаване на диаграмите на разрезните усилия бихме постигнали използувайки следните свойства:

  1. Ако установим, че при някакво възможно разпределение на усилията в една система при дадено натоварване всички дискове на системата са в равновесие, това разпределение на усилията е коректно.
  2. Взаимно уравновесена система от сили предизвиква усилия само в диска, върху който тя действува. Всички опорни реакции и ставни сили при натоварваме с взаимно уравновесен товар са равни на нула.
  3. < Симетрична система, натоварена симетрично, има симетрични реакции и M- и N-диаграми и обратно симетрична Q-диаграма. Симетрична система, натоварена обратно симетрично, има обратно симетрични реакции и M- и N-диаграми и симетрична Q-диаграма
  4. Едно произволно натоварване може винаги да се разложи на симетрична и обратносиметрична компонента. Можем поотделно да построим диаграмите за двете компоненти и после да ги суперпонираме.
  5. Диаграми на разрезни усилия
  6. 1 Копито в краищата на един условен прът по направление на пръта действат две равни и противоположни концентрирани сили, те създават усилия само в дисковете на условния прът. Усилията въз всички останали части на системата вследствие действието на тези две сили а равно на нула.
  7. Когато в единия край на един условен прът има опорна връзка по направление на пръта, а в другия му край е приложена концентрирана сила по направление на пръта, силата създава усилия само в дисковете от условния прът и в опорната връзка.
  8. Когато една концентрирана сила действува по направление на една опорна връзка, тя създава само опорна реакция, равна по големина и противоположна на действуващата сила. Всички останали усилия в системата вследствие действието на силата са равни на нула.
  9. . Една концентрирана сила действуваща в ставата на една условна диада, тази сила създава усилия само в дисковете на условната диада. Усилия се създават още и в дисковете, определящи изходните точки на условната диада.
Предлагаме консултации при изработването на курсови задачи по строителна статика, механика и съпромат. Можете да се свържете с нас на посочения телефон или контактна форма.

За повече информация може да посетите Facebook или Учебен Център – GoEdu.