Етапи при разработването на програми

Етапи при разработването на програми

Етапи при разработването на програми

В съвсем тесен смисъл програмирането се свързва с непосредственото писане на програмен код. В по широк смисъл обаче, проследявайки процеса от получаването на задание за програмиране до реализацията на краен програмен продукт могат да се набележат следните основни етапи:

  1. Спецификация (определяне изискванията към бъдещата програма)
  2. Разработване на подходящ алгоритъм
  3. Кодиране (писане на програмен код)
  4. Проверка и отстраняване на грешки в кода и алгоритъма
  5. Тестване
Спецификация

На този етап от разработването се определят изисквнията към програмата:
• определя се каква е необходимата начална информация;
• определят се изискванията към краиния резултат;
• определя се поведението на програмата в инзвънредни ситуации;
• разработват се диалоговите прозорци на бъдещото приложение.

Точно тук следва ясно да бъде определено какво е дадено и какво се търси в поставения за решаване проблем. Важно е да бъдат описани всички данни необходими за решаване на задачата. Също така тук е мястото да бъде формализирана поставената задача (описана с помощта на математически формули).

Разработване на алгоритъм Етапи при разработването на програми

Тук се определя последователността от действия, която ще доведе до решаването на поставения проблем. Ако е възможно използването на повече от един алгоритъм се прави сравнителен анализ и се избира най-подходящия. Самият алгоритъм може да бъде представен в различен вид нотация: словесна, блок-схема, псевдокод или на някакъв програмен език.

Кодиране

На етапа на кодирането се записва разработения в предната стъпка алгоритъм на съответния програмен език. Това е така наречения изходен код. Компютъра обаче не може да го изпълни в този му вид. Необходимо е този код да се преобразува в машинни команди. Последното става с помощта на специални програми – компилатори и интерпретатори.

Проверка и отстраняване на грешки. Тестване

Грешките в програмата могат да бъдат както синтактически, така и грешки в алгоритъма. Последните се установяват и отстраняват значително по-трудно. След отстраняване на грешките програмата се подлага на обстойно тестване.

Курсове по програмиране на AutoLISP и VBA от октомври. Допълнителна информация може да намерите винаги и във Facebook.