НВО Математика какво трябва да знаем?

НВО Математика какво трябва да знаем?

НВО Математика какво трябва да знаем?

Изпитът се състои от две части и включва три типа задачи:

– с възможност за избор на верен отговор от 4 възможности;
– задачи с кратък свободен отговор
– задачи изискващи пълно и подробно записано решение.

Изпитът покрива както учебния материал от 7 клас, така също и този от предходните две години и предполага добро познаване на следното учебно съдържание:
Алгебра:

– Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;
– Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване).

Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи;
– Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
– Разлагане на многочлени на множители;
– Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;

НВО Математика какво трябва да знаем?

– Модулно линейно уравнение;
– Линейни неравенства с едно неизвестно и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Геометрия:
– Лице и периметър на равнинни фигури;
– Многоъгълник. Правилен многоъгълник;
– Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
– Успоредни прави; съседни и противоположни ъгли;
– Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
– Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
– Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
– Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник.
– Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
– Еднакви триъгълници; Медиана, височина и ъглополовяща в триъгълника.
– Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида);
– Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус.
Логически знания. Моделиране:
– Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност;
– Средно аритметично на две и повече числа;
– Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства.

НВО Математика какво трябва да знаем?

Насоки и стратегии за справяне с изпита:

– Решаване най-напред на по-лесните задачи;
– Внимателно прочитане условието на задачата;
– Разбиване на решението на отделни стъпки;
– Търсене на алтернативни методи за решение;
– Понякога директното заместване на възможните отговори е най-прекия път.

За още съвети и помощ може да се обърнете към нас Учебен център GoEdu – .
Също тага може да ни следите и във фейсбук: Facebook
А сега предлагаме и дистанционно обучение.