Получаване информация AutoCAD чертеж

Получаване информация AutoCAD чертеж

Получаване информация AutoCAD чертеж

Информация в AutoCAD файлове

За разлика от чертането на ръка при чертането с AutoCAD, получаваме един интелигентен чертеж в много отношения. Тук разполагаме с няколко команди предоставящи детайлна информация за всеки обект и чертежа като цяло. Също така можем да получим достъп до системните променливи (може да получим списък на системни променливи и техните текущи стойности).

Може да извършваме пресмятания ползвайки непосредствено данни от вече изчертаните обекти, което би ни помогнало при решаването на специфични чертожни задачи. Например може да разделите обект на няколко части чрез указване на отделни точки по него. Може да използва¬ме калкулатора на AutoCAD, който не само извършвате стандартни изчислителни операции, но също така оперира с координати и с геометрични точки на обекта.

Получаване информация AutoCAD чертеж

Обща информация за чертежа

Обща информация за целия чертеж можем да получим с помощта на командата STATUS. Извикването и може да стане непосредствено от команден ред или чрез меню Tools > Inquiry > Status. Командата предоставя информация за броя обекти в чертежа и мястото на отворения файл. Следва информация за границите и действителните размери на чертежа, както и за настройките на snap и grid режимите. Извежда се също и информация за текущия слой и неговите свойства, а също и настройките на режима за привързване към характерни точки – osnap. Последната информация която се получава е за свободното дисково пространство и свободната памет.

Информация за системните променливи

Всички настройки на работната среда в AutoCAD се съхраняват в системни променливи. Командата SETVAR извежда списък на всички системни променливи и техните стойности. Използването на командата SETVAR би отнело по-малко време, отколкото да се въвежда поотделно в командния ред всяка една от променливите. Системните променливи са толкова много, че не е възможно да се изведе пълният им списък, в рамките на един текстов екран. Пълен списък на системните променливи може да се намери в help-а на програмата. Бихме могли да използваме SETVAR и за промяна на стойностите на системна променлива. Друг начин за извикване на командата е менюто Tools > Inquiry > Set Variable. Стойностите на системните променливи бихме могли да променим и чрез инструментите Express Tools. За целта натискаме бутона System Variables от панела Tools на страницата Express Tools от лентата с инструменти (Ribbon). Командата отваря диалогов прозорец позволяващ намирането на системната променлива и променяне на нейната стойност.

Обща информация за чертежа

Друга информация

Освен споменатото имаме възможност да получим информация записана във файл-дневник, да достигнем до свойствата и параметрите на определени обекти, да изчисляваме лесно площи и периметри, да намираме лесно инерционните характеристики на дадено сечение, да използваме полета и атрибути като носители на информация и т.н.

Това и много други неща може да на учите ако изберете курса ни по AutoCAD. Интересна информация може да намерите винаги и във Facebook.