Построяване на моментови диаграми

Построяване на моментови диаграми

Построяване на моментови диаграми

Указания за построяване на диаграмите на разрезните усилия

Диаграмите на разрезните усилия построяваме, като определяме чрез редукция стойностите на съответните усилия само за характерните точки от конструкцията.

Правила за построяване на М-диаграми

  1. Знакът на ментовата диаграма е без особено значение и се приема във всеки конкретен случай с оглед на удобство. Обикновено се приема за положителен моментът, който опъва долните или вътрешните нишки.
  2. В моментовата диаграма има чупка (смяна на наклона) там, където има приложена концентрирана сила или където има скок в интензивността на товар, който представлява разпределен момент.
  3. В моментовата диаграма има скок (смяна на ординатата) единствено там, където има приложен концентриран момент.
  4. Видът на диаграмата зависи от характера на приложения товар. Във всеки ненатоварен праволинеен участък от конструкцията моментовата диаграма се изменя праволинейно; при натоварване с равномерно разпределен товар тя е парабола от втора степен, при триъгълников или трапецовиден товар е парабола от трета степен и т. н.
  5. Построяване на моментови диаграми
  6. Моментовата диаграма е изпъкнала по посока на действието на товарите.
  7. Моментовата диаграма се анулира винаги в става, която пресича оста на конструкцията, или в свободния край на конзола, стига в тях да не са приложени концентрирани моменти. Фактически в ставите моментът е нула при всякакви натоварвания.
  8. В прав прът, ставно свързан в двата си края и ненатоварен с напречни товари и моменти между ставите, няма М-и Q-диарами. В такъв прът има само нормална сила.
  9. Принцип на суперпозицията> Ако в две точки А и В от един праволинеен участък от конструкцията познаваме стойностите на моментите Мa и Мb, то ментовата диаграма между А и В може да се получи, като към помощната реперна линия, получена от праволинейното съединяване на ординатите Мa и Мb, прибавим моментовата диаграма на участъка А В, взет като проста греда с подпори в А и В.
  10. Всички ординатите от диаграмите на разрезните усилия се нанасятн перпендикулярно на а оста на системата (основната реперна линия).
Предлагаме консултации при изработването на курсови задачи по механика и съпромат.

За повече информация може да посетите Facebook или Учебен Център – GoEdu.