Правила за построяване на Q-диаграми

Правила за построяване на Q-диаграми

Правила за построяване на Q-диаграми

 1. Външните сили създават положително Q в дадено сечение, ако въртят спрямо сечението по часовниковата стрелка.
 2. Положителната напречна сила, е насочена така, че да върти изрязания елемент по часовниковата стрелка.
 3. Големината на напречната сила в дадено сечение може да се определи от зззависимостта на Журавски. Ъгловият коефициент на моментовата диаграма в дадено сечение е равен на напречната сила в същото сечение.
 4. Ако в даден интервал моментовата диаграма се изменя по линеен закон, то напречната сила в този интервал е константа. При това напречната сила е равна на разликата между ординатите на моментната диаграма, разделена на дължината на участъка.
 5. Там където Q-диаграмата се анулира моментовата диаграма има екстремум и обратното.
 6. Обикновенно положителните ординати на Q-диаграмата се нанасят от страната на отрицателните ординати на моментната диаграма. Знака на ординатите задължително се отбелязва.
 7. В прав прът, ставно свързан в двата си края и ненатоварен с напречни товари и моменти между ставите, няма М-и Q-диарами. В такъв прът има само нормална сила.
 8. Правила за построяване на Q-диаграми
 9. Q-диаграмата прави скок, там където е птиложена напречна концентрирана сила.
 10. Q-диаграмата прави чупка, там където напречния разпределен товар прави скок.
 11. Видът на Q-диаграмата зависи от характера на натоварването. Диаграмата е кинстантна в ненатоварен участък; изменя се линейно при натоварване с равномерно разпределен това; изменя се по парабола от втора степен при линейно изменящ се товар и т.н.
 12. Разликата между ординатите на Q-диаграмата в краищата на даден праволинеен участък в конструкцията е равна на резултантната на външния товар в същия участък, действащ напречно на оста.
 13. Всички ординатите от диаграмите на разрезните усилия се нанасятн перпендикулярно на а оста на системата (основната реперна линия).

Правила за построяване на Q-диаграми

Предлагаме консултации при изработването на курсови задачи по механика и съпромат. Можете да се свържете с нас на посочения телефон или контактна форма.

За повече информация може да посетите Facebook или Учебен Център – GoEdu.