Строителна статика Деформационен метод

Строителна статика Деформационен метод

Строителна статика Деформационен метод

В статическите системи има две групи величини, които подлежат на определяне: разрезни усилия и премествания. Тези две групи величини са взаимно еднозначно свързани, т. е. на определени усилия съответствуват точно определени премествания и обратно. При деформационния метод решението на конструкциите започва с определянето на неизвестните премествания. Основно предимство на метода е възможността за лесното му автоматизиране. Не случайно най-популярния в момента числен метод – МКЕ е разработен на базата на деформационния метод.

Строителна статика. Деформационен метод.
Същност на метода
  • За неизвестни се приемат преместванията. Основната система се получава от действителната, чрез налагане на допълнителни връзки. Последните са носители на неизвестните усилия. Към действителната система се прибавят толкова връзки, колкото е необходимо за превръщането на всеки неен елемент в един от основните четири случая.
  • Степента на статическата неопределимост се определя от броя на вложените допълнителни връзките, които превръщат системата в кинематически определима основна система.
  • Каноничните уравнения имат за задача да премахнат разликата между основната и действителната система, като възстановят целостта на системата чрез премахване на вложените връзки. Всяко канонично уравнение изразява факта, че реакцията по направление на неизвестното преместване вследствие въздействието на всички фактори е нула.
  • Коефициентите пред неизвестните и свободните членове в каноничните уравнения имат смисъл на усилия. Първият индекс i изразява точката в която намираме усилието, а вторият индекс j изразява преместването в основната система причиняващ съответното усилие.
  • Единичните диаграми се строят в основната система при налагане единично обобщено преместване по посока на неизвестните премествания.
  • Окончателните диаграма се получава чрез суперпониране.

Строителна статика Деформационен метод.

Предимства на метода
  1. Основната система се избира по-лесно.
  2. Единичните диаграми се построяват по-лесно.
  3. Коефициентите в каноничните уравнения се пресмятат по-лесно.

Строителна статика. Деформационен метод

Консултации при изработването на курсови задачи по строителна статика, механика и съпромат. Можете да се свържете с нас на посочения телефон или контактна форма.

За повече информация посетете Facebook или Учебен Център – GoEdu.