Италиански език – съществително име (Il sostantivo o nome)

Италиански език - съществително име (Il sostantivo o nome)

Италиански език – съществително име (Il sostantivo o nome)

По функция, значение и граматически особености съществителните се делят на различни видове:
 • Собствени и нарицателни
 • Съществителни нарицателни имена – те назовават група еднородни предмети или явления и същевременно конкретния предмет или явление. С други думи нарицателните имена са названия на понятия.

  Съществителни собствени имена назовават единично лице или обект, като по този начин го разграничават от всички останали. Съществителни собствени имена – това са: имена, фамилии, презимена и прякори на хора, имена на герои на литературни произведения; географически названия; названия на книги, вестници, списания; названия на улици, институции; названия на марки коли и т.н.

 • Конкретни и абстрактни
 • Конкретните съществителни се отнасят до конкретни понятия (неща съществуващи обективно). Пример: telefono – телефон, armadio – гардероб, albero – дърво.

  Абстрактните съществителни са тези, които се отнасят до неща, които не се наблюдават лесно или не се възприемат от човешките сетива. Абстрактните съществителни често включват идеи, емоции, чувства. Пример: bellezza- красота, amore- любов.

  По функция, значение и граматически особености съществителните се делят на различни видове:
 • Броими и неброими
 • Критерий за разграничаването на двата вида съществителни е това дали думата има форми и за единствено и за множествено число. Към неброимите обикновенно спадат абстрактните понятия. Пример: donna- жена (броимо), fame- глад (неброимо).

Италиански език – съществително име (Il sostantivo o nome)

Род и число

Съществителните имена се характеризират с род и число. В италианския език имаме само два рода: мъжки и женски. Обикновенно рода на съществителното се разпознава по окончанието си. Съществителните окончаващи на -o са от мъжки род. Съществителните окончаващи на -a са от женски род. Съществителните окончаващи на -e са или от мъжки или от женски род. Такива съществителни се проверяват задължително в речник. Има разбира се изклщчения от горното правило. Например съществителни завършващи на ударени -a или -u са от женски род (citta – град). Докато съществителни завършващи на ударени -e или -o са от мъжки род (caffe – кафе). Съществителни завършващи на съгласна. Това най-често са думи с чужд произход и обикновенно са от мъжки род.

Това беше краткото описание на съществителните имена в италианския език. Следващия път ще продължим с числото на съществителните.

Заповядайте отново на нашия сайт Статии / Обучение или посетете страницата ни във фейсбук Facebook.
Италиански език – съществителни

Също така предлагаме висококачествено обучение по математика за ученици и кандидат-студенти и различни компютърни Курсове