Линии на влияние в статически определимисистеми

Линии на влияние в статически определимисистеми

Линии на влияние в статически определимисистеми

Линиите на влияние са графики, показващи изменението на дадена статическа величина, при различни положения на единична подвижна сила върху пътя. Под “определена статистическа величина” разбираме опорните реакции или стойностите на разрезните усилия в определено сечение. Върху ординатите на графиката задължително се поставят знаци. Положителните ординати се нанасят от долната страна на реперната линия. Обикновенно линиите на влияние се строят за единичен вертикален подвижен товар. Линията на влияние при статически определимите конструкции се състои само от прави линии. Всяка права линия съответства на един диск от конструкцията на пътното платно. Отделните дискове се формират след отстраняване на връзката носеща разглежданото усилие.

Начини за построяване на линии на влияние

Съществуват различни начини за построяване на линиите на влияние:

 • Статически с използване на променлива координата.
 • Статически чрез определяне на ординатите в характерни точки./li>
 • Статически чрез използване на други линии на влияние.
 • Кинематичен начин основаващ се на принципа на възможните премествания.
 • Използване на мигновенните полюси на въртене.
 • Използване плана на скоростите.
 • Построяване чрез метода на Хенеберг
План на работа при статически начин на построяване Линии на влияние в статически определимисистеми
 1. Мислено отстраняваме връзката, която носи интересуващото ни усилие.
 2. Определяме броя на дисковете , върху които лежи пътя.
 3. Поставяме подвижна единична сила върху диск от пътя и определяме търсеното усилие в две характерни точки.
 4. Свързваме двете ординати с права линия.

Повтаряме действията от последните две точки за всеки един диск и построяваме окончателната линия на влияние.

План на работа при кинематичен начин на построяване
 1. Отстраняваме връзката, която носи интересуващото ни усилие и го нанасяме по направление на отстранената връзка.
 2. Определяме броя на дисковете , върху които лежи пътя и намираме главните и релативните им полуси.
 3. Задаваме единично преместване по направление на усилието така, че последното да извършва отрицателна работа.

Получената линия на преместване е еквивалентна на търсената линия на влияние.

Консултации при изработването на курсови задачи по строителна статика, механика и съпромат. Можете да се свържете с нас на посочения телефон или контактна форма.

За повече информация посетете Facebook или Учебен Център – GoEdu.