Курсови задачи механика и съпромат

Курсови задачи механика и съпромат

Курсови задачи механика съпромат

Консултации и помощ по теоретична (техническа) механика, съпротивление на материалите и строителна статика.

Най-общо механиката е наука за преместването на материалните обекти в пространството и времето. Теоретична механика борави тясно със следните абстрактни понятия: материална точка, абсолютно твърдо тяло и непрекъсната среда. За разлика от теоретичната механика, съпротивлението на материалите (често наричано съпромат) разглежда твърдите деформируеми тела. И по точно разглежда тяхното напрегнато и деформирано състояние и способността им да се съпротивляват на външни въздействия без да се разрушават.

Курсови задачи Механика и съпромат

Строителната статика се занимава с прътовите конструкции. Основните задачи който решава са определяне на разрезни усилия и премествания в определими и неопределими конструкции. При изучаването на строителната статика студентите получават знания и умения за построяване на диаграми на разрезните усилия; за пресмятане на премествания в определими и неопределими конструкции, за построяване на линии на влияние за усилия и реакции в определими системи.

Курсови задачи Механика и съпромат

Теоретична механика, статика и съпромат се изучава на практика във всички висши технически учебни заведения: УАСГ (Университетът по архитектура, строителство и геодезия), Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, Висшето строително училище (ВСУ “Любен Каравелов”), ТУ (Техническият университет),ВСУ “Черноризец Храбър”, РУ “Ангел Кънчев” Нов български университет (НБУ) и др. Изработка курсови задачи и корекции.

Целта ни е да консултираме и помагеме на студентите в изучаването на изброените учебни дисциплини. Оказваме помощ и при изработването на курсовите им задачи при необходимост.

Ако сме ви заинтригували за повече информация ни следете във Facebook. Също може да посетите и сайта ни Учебен Център – GoEdu.