Строителна статика Силов метод

Строителна статика Силов метод

Строителна статика Силов метод

В статическите системи има две групи величини, които подлежат на опредеделяне: разрезни усилия и премествания. Тези две групи величини са взаимно еднозначно свързани, т. е. на определени усилия съответствуват точно определени премествания и обратно. При силовия метод решението на конструкциите започва с определянето на неизвестните усилия. Основно предимство на метода е по0доброто разбиране и проследяване работата на конструкцията.

Строителна статика. Силов метод
Същност на метода
  • За неизвестни се приемат усилията. Основната система се получава от действителната, чрез отстраняване на излишните връзки. Последните са носители на неизвестните усилия. От действителната система се отстраняват толкова връзки, колкото е необходимо за превръщането ѝ в статически определима.
  • Степента на статическата неопределимост се определя от броя на връзките, които трябва да се отстранят от действителната система, за да се превърне тя в статически определима основна система.
  • Основната система трябва да отговаря на определени изисквания. Първо не трябва да е мигновено изменяема. Също така трябва да бъде близка до действителната система и да се решава лесно. Ако основната действителната система е симетрична, в основната система трябва да се въведат симетрични и обратно симетрични неизвестни. При изборът на основна система от съществено значение е анализът на построението на конструкцията.
  • Строителна статика Силов метод

  • Каноничните уравнения имат за задача да премахнат разликата между основната и действителната система, като възстановят целостта ка системата чрез влагане на отстранените връзки. Всяко канонично уравнение изразява факта, че преместването по направление на неизвестното усилие вследствие въздействието на всички фактори е нула.
  • Коефициентите пред неизвестните и свободните членове в каноничните уравнения имат смисъл на премествания. Първият индекс i изразява точката в която намираме преместването, а вторият индекс j изразява товара в основната система причиняващ съответното преместване.
  • Единичните диаграми се строят в основната система при натоварване с единична обобщена сила по посока на неизвестните усилия.
  • Окончателните диаграма се получава чрез суперпониране.

Строителна статика. Силов метод

Консултации при изработването на курсови задачи по строителна статика, механика и съпромат. Можете да се свържете с нас на посочения телефон или контактна форма.

За повече информация посетете Facebook или Учебен Център – GoEdu.