Теоретична механика статика съпромат

Теоретична механика статика съпромат

Теоретична механика статика съпромат

Консултации и помощ по теоретична (техническа) механика, съпротивление на материалите и строителна статика.

Консултации и помощ при изработване на курсови задачи.

Теоретична механика статика съпромат са основополагащи инженерни дисциплини, осъществяващи връзката между строго теоретичните дисциплини и специализираните профилиращи технически такива. В техническите науки под теоретична механика се разбира набор от физико-математически методи, които облекчават проектирането на механизми, съоръжения, летателни апарати и други (т.нар. приложна или инженерна механика). Самата теоретичната механика се дели на статика, кинематика и динамика.

Съпротивление на материалите, известно още като съпромате дял от механиката, изучаващ напреженията и деформациите, предизвикани от външни сили върху твърдите деформируеми тела (за разлика от теоретичната механика, която разглежда идеално (абсолютно) твърди тела).

Теоретична механика статика съпромат се изучава на практика във всички висши технически учебни заведения: УАСГ (Университетът по архитектура, строителство и геодезия), ТУ (Техническият университет), Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, Висшето строително училище (ВСУ “Любен Каравелов”), ВСУ “Черноризец Храбър”, РУ “Ангел Кънчев” и др. Изработка курсови задачи и корекции.

Нашата цел е да помогнем на студентите от техническите вузове в изучаването на изброените учебни дисциплини и изработването на курсовите им задачи при необходимост.

Уроци по строителна статика, теоретична механика и съпротивление на материалите. Консултации и помощ при изработване на курсови задачи.

Предлагаме също:

  • Изчертаване на всички видове архитектурните и строително–конструктивни чертежи;
  • Прехвърляне на чертежи от хартиен носител в AutoCAD или Revit;
  • 3D екстериорни и интериорни визуализации;
  • Компютърно обучение и консултации.

За повече информация можете да ни последвате във facebook.